top of page

Algemene Voorwaarden

Rances Verhoeff Fotografie

1. Definities

Opdrachtnemer: Rances Verhoeff Fotografie. Opdrachtgever: De partij die de opdracht tot dienstverlening aan Opdrachtnemer verstrekt. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Rances Verhoeff (hierna: de Fotograaf) en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij het afnemen van producten en diensten gaat Wederpartij automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft Wederpartij tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotograaf worden aangepast.

3. Offertes en tarieven

Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tarieven en prijzen aan te passen. Aanpassingen worden vooraf gecommuniceerd aan de Opdrachtgever.

4. Naamsvermelding

Bij het gebruik van een Fotografisch werk dient de naam van de Fotograaf duidelijk te worden vermeld, of er moet een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie worden opgenomen. Dit geldt ook voor gebruik op social media; op Instagram dient dit te gebeuren door de vermelding van de tag van Rances Verhoeff (Rancesverhoeffphotography) in de foto en/of de caption. Bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Opdrachtgever te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d van de Auteurswet in acht te nemen. Voor elke inbreuk op de persoonlijkheidsrechten die aan de Fotograaf toekomen volgens artikel 25 van de Auteurswet, inclusief het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

5. Levering

1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.  2. Fotograaf maakt en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt vol-gens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.  3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verant-woordelijk voor het maken van een back-up.  4. Indien gewenst kan klant ook een album aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.  5. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

6. Betaling en Levertijd

Door het plaatsen van een bestelling geeft de Opdrachtgever aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever. Indien er geen overeenkomst is bereikt over de vergoeding, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, rekening houdend met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd over het factuurbedrag. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van een of meer verplichtingen, inclusief een inbreuk op auteursrecht, komen alle kosten die de Fotograaf maakt om voldoening te verkrijgen, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder vallen ook de kosten voor vorderingen door een incassobureau in geval van overschrijding van de betalingstermijn door de Opdrachtgever. De levertijd kan variëren per product en wordt in overleg tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever afgesproken. De Opdrachtgever kan de geschatte levertijd bij de Fotograaf opvragen. Het Fotografisch werk wordt door de Fotograaf persoonlijk gemaakt voor de Opdrachtgever. Restitutie van geld door de Fotograaf aan de Opdrachtgever is daarom in geen enkel geval mogelijk. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

7. Licentie

De toestemming voor het gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk of per e-mail verleend en is vooraf bepaald in de vorm van een licentie, zoals beschreven door de Fotograaf in de offerte, opdrachtbevestiging, en/of bijbehorende factuur. In het geval dat de omvang van de licentie niet specifiek is bepaald, omvat deze nooit meer dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, voor het doel, de oplage en de wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst volgens het begrip van de Fotograaf hebben bedoeld. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk worden overeengekomen en valt niet onder het in artikel 6.2 genoemde exploitatierecht. Elk toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever daarom niet toegestaan het in dit artikel beschreven exploitatierecht over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Opdrachtgever niet het recht om sublicenties te verlenen aan derden.

8. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. 9.4De wederpartij is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en diens eigendommen. Schade aan de Wederpartij zelf, diens eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de Fotograaf. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor eigen risico van de Wederpartij.

bottom of page